Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

STATUT

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

W RYDUŁTOWACH

  

SPIS TREŚCI:

Rozdział I PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

Rozdział II CELE I ZADANIA PLACÓWKI

Rozdział III ORGANY PLACÓWKI I ICH ZADANIA

Rozdział IV ORGANIZACJA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OPP

Rozdział VI WYCHOWANKOWIE OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Rozdział I

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

§ 1

Ustala się następującą nazwę placówki:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

Skrót nazwy brzmi: OPP w Rydułtowach

§ 2

Siedziba placówki mieści się w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 33.

§ 3

W ramach pracy OPP zajęcia odbywają się również w obiektach:

a) na osiedlu Ołowiec 55A /zwyczajowa nazwa – klub „Bielik”/,

b) przy ul. Plebiscytowej 48 / zwyczajowa nazwa – klub „Orlik”/,

c) w Szkole Podstawowej nr 1,

d) w RCK „Feniks”,

e) na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul. Mickiewicza   33,

f) na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy ul. Kochanowskiego 23,    

g) w okresie kwiecień – październik w soboty dopuszcza się realizację zajęć na terenach rekreacyjnych przy ul. Mickiewicza 20,

h) w okresie zimowym dopuszcza się realizację zajęć z wykorzystaniem bazy sportowej rydułtowskich szkół.

§ 4

1. Organem prowadzącym jest Miasto Rydułtowy.

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.

§ 5

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest placówką wychowania pozaszkolnego, która przez organizację szerokiej gamy zajęć zagospodarowuje wychowankom czas wolny, przyczyniając się tym samym do zapobiegania patologiom społecznym.

§ 6

Ognisko Pracy Pozaszkolnej posiada własny znak logistyczny, który zatwierdziła Rada Pedagogiczna.

§ 7

Placówka posługuje się stemplem podłużnym o treści:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Mickiewicza 33

44-280 Rydułtowy

tel./ fax 457 68 92

NIP 647 – 18 – 99 – 345

Rozdział II

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 

 

§ 8

1. Placówka zapewnia wychowankom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny                   i fizyczny w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. W realizacji wyżej wymienionego zadania OPP respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dn. 20 listopada 1989 r.

§ 9

Ognisko Pracy Pozaszkolnej realizuje następujące zadania:

 1. rozwija różnorodne zainteresowania wychowanków,
 2. pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza szkolne programy nauczania,
 3. stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 4. zapewnia opiekę po zajęciach szkolnych,
 5. w miarę potrzeb organizuje pomoc w nauce,
 6. zapewnia zajęcia specjalistyczne eliminujące niedostatki wychowawcze w rodzinie,
 7. zapewnia pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych,
 8. w miarę posiadanych środków zapewnia podopiecznym dożywianie,
 9. rozwija zainteresowania krajoznawcze i turystyczne,
 10. umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwija i kształtuje nawyki czynnego wypoczynku,
 11. organizuje festiwale, przeglądy, konkursy, akcje czynnego wypoczynku letniego                 i zimowego dla wychowanków i innej młodzieży szkolnej,
 12. wypracowuje atrakcyjne i najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej wynikające z potrzeb środowiska,
 13. promuje zdrowie i przeciwdziała uzależnieniom podejmując działania zgodnie                    z realizowanym programem wychowawczym placówki i programem profilaktyki,
 14. kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego,
 15. przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

§ 10

1. Placówka współpracuje z rodzicami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami                     i organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz środowiskiem lokalnym, którzy chcą wspierać działalność dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą.

2. Współpraca może przybierać formę:

            a) współorganizacji imprez,

            b) dotacji finansowych,

            c) udzielania pomocy technicznej,

            d) realizacji inicjatyw społecznych środowiska lokalnego,

            e) sprawowania opieki nad nieletnimi.

3. Zasadą obowiązującą przy podejmowaniu wspólnych działań jest partnerstwo.

 

Rozdział III

 

ORGANY PLACÓWKI I ICH ZADANIA

 

 

§ 11

Organami placówki są:

 1. Dyrektor OPP
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Wychowanków.

 

§ 12

Do zadań Dyrektora należy:

 1. a)kierowanie bezpośrednią działalnością OPP i reprezentacja go na zewnątrz,
 2. b)sprawowanie nadzoru pedagogicznego:

-        planowanie, organizowanie i przeprowadzanie oceny jakości pracy,

-        decydowanie o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu oceny jakości, tworzenie oraz współdziałanie w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,

-        wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

-        wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę                   z placówkami doskonalenia nauczycieli,

-        gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 1. c)realizacja uchwał,
 2. d)sprawowanie opieki nad wychowankami i stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 3. e)dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 4. f)realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwai nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
 5. g)współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształceniaw organizacji praktyk,
 6. h)stwarzanie warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,i opiekuńczej placówki,
 7. i)zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 8. j)przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
 9. k)występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznejw sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 10. l)zawieszanie lub skreślanie z listy wychowanków w przypadku okreśw rozdziale VI, § 61,  
 11. m)ocenianie pracy nauczycieli i innych pracowników,
 12. n)opracowywanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówki,
 13. o)w wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Wychowanków, i rodzicami.

§ 13

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem OPP realizującym zadania wynikające ze Statutu.

 

§ 14

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 1. Dyrektor OPP – jako przewodniczący,
 2. Nauczyciele.

 

§ 15

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. 1.zatwierdzanie planów pracy placówki ,
 2. 2.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentóww placówce,
 3. 3.ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. 4.podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

 

 

 

 

§ 16

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. 1.organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 2. 2.projekt planu finansowego placówki,
 3. 3.wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. 4.propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałychi zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. 5.powierzenie stanowiska Dyrektora OPP kandydatowi wysuniętemu przez organ prowadzący Ognisko,
 6. 6.przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi OPP.

 

 

 

§ 17

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do :

 1. 1.współtworzenia atmosfery życzliwości, wzajemnego poszanowania i zgodnego współdziałania,
 2. 2.przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora OPP, czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej zespołów, do których został powołany,
 3. 3.realizowania uchwał Rady,
 4. 4.składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
 5. 5.nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

 

§ 18

 1. 1)Rada Pedagogiczna zbiera się na posiedzeniach według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.
 2. 2)Zebrania mogą być również organizowane dodatkowo z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§ 19

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor informuje pracowników o istotnych sprawach placówki oraz wydaje zarządzenia   w formie pisemnej wykładając je do wglądu w sekretariacie OPP. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

§ 20

Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

§ 21

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

§ 22

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian i uchwala go.

 

§ 23

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 24

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo.

 

§ 25

W placówce może działać Rada Rodziców, reprezentując ogół rodziców wychowanków OPP.

§ 26

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

§ 27

Rada Rodziców pracuje w oparciu o własny regulamin.

§ 28

   W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

§ 29

Samorząd Wychowanków jest reprezentantem ogółu wychowanków OPP.

§ 30

Dokonywanie wyboru Samorządu Wychowanków następuje w głosowaniu tajnym                         z kandydatów wysuniętych przez wszystkich wychowanków.

§ 31

W skład Samorządu Wychowanków wchodzi czterech przedstawicieli ze społeczności dziecięcej i trzech przedstawicieli młodzieży.

 

§ 32

Samorząd Wychowanków pracuje w oparciu o własny regulamin.

 

§ 33

Samorząd ma prawo przedstawić Dyrekcji wnioski i opinie w sprawach dotyczących placówki, a szczególnie dotyczące praw i obowiązków wychowanków.

 

§ 34

Samorząd Wychowanków działając w porozumieniu z Dyrekcją OPP ma prawo organizować działalność kulturalną, sportową i rozrywkową placówki zgodnie z własnymi potrzebami             i możliwościami organizacyjnymi.

 

§ 35

Zasady współdziałania organów placówki:

 1. 1.wszystkie organy placówki współpracują w duchu porozumienia,i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji              w granicach swoich kompetencji,
 2. 2.wychowankowie przedstawiają swoje wnioski i opinie organom placówki przez swoich reprezentantów w Samorządzie Wychowanków,
 3. 3.samorząd wychowanków przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tego organu,
 4. 4.wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni,
 5. 5.wszystkie organy placówki zobowiązane są do wzajemnego informowania się       podjętych lub planowanych decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 36

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w placówce:

 1. 1.Konflikt pomiędzy nauczycielem a wychowankiem:
  1. a)konflikty rozwiązuje Dyrektor OPP,
  2. b)od decyzji Dyrektora OPP może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego,
  3. c)odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji.

 

 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

 1. a)postępowanie prowadzi Dyrektor OPP,
 2. b)w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego placówkę.

     3. Konflikt pomiędzy Dyrektorem OPP a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący placówkę.

     4. Konflikty pomiędzy rodzicami a organami OPP :

 1. a)konflikty rozwiązuje Dyrektor OPP,
 2. b)od decyzji Dyrektora OPP może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego, bądź organu nadzoru pedagogicznego –z kompetencjami,
 3. c)odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być onowniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

 

§ 37

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:

 1. a)stała forma zajęć pozalekcyjnych - koło, zespół,
 2. b)forma zajęć świetlicowych - grupa wychowawcza, grupa terapeutyczna, grupa rekreacyjno – sportowa,

ujęte w stałym tygodniowym planie pracy.

§ 38

1. Stałą formę zajęć tworzy co najmniej 12 wychowanków.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba wychowanków może być zmniejszona.      

3. W przypadku zajęć o charakterze sportowo- ruchowym nie może przekroczyć                          26 uczestników.

 

§ 39

1. Jednostka stałej formy zajęć wynosi 45 minut. Tygodniowy wymiar zajęć wynosi od 2 do 4 godzin dla danej formy zajęć.

2. Jednostka zajęć świetlicowych wynosi 60 minut.

 

§ 40

Poza zajęciami wymienionymi w § 33 mogą być organizowane zajęcia na zasadach określonych w statucie:

 1. zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży nie będących wychowankami,
 2. imprezy środowiskowe kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe, sportowe i inne,
 3. poradnictwo i zajęcia dla rodziców,
 4. wycieczki, biwaki, obozy i półkolonie.

§ 41

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

3. W okresie ferii i wakacji zajęcia realizowane mogą być w ramach organizowanych przez placówkę akcji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4. Pierwszy semestr zajęć kończy się w placówce w ostatnim dniu miesiąca stycznia.

 

§ 42

Ognisko Pracy Pozaszkolnej opracowuje własne programy i plany pracy.

 

§ 43

1.Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest placówką nieferyjną i prowadzi działalność (z wyjątkiem niedziel i świąt) w godzinach dostosowanych do faktycznych potrzeb wychowanków i ich rodziców.

2. W razie niemożności przeprowadzenia zajęć zgodnie z planem dopuszcza się ich przeprowadzenie (za zgodą dyrektora) w innym, najbliższym terminie.

W takiej sytuacji nauczyciel jest odpowiedzialny za powiadomienie uczestników zajęć i ich rodziców o zmianach w harmonogramie zajęć.

3. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach zajęcia OPP realizowane mogą być w godzinach dopołudniowych.

4. Placówka może prowadzić również zajęcia okazjonalne w dni ustawowo wolne od pracy.

 

§ 44

Wszystkie zajęcia oferowane przez OPP są bezpłatne.

 

§ 45

Warunki pobytu wychowanków w placówce:

 1. a)placówka zapewnia właściwe zorganizowani systemu zajęć zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. b)wszyscy pracownicy placówki zapewniają bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie praw i godności dzieci i młodzieży,
 3. c)uczestnicy mają zagwarantowaną opiekę i bezpieczeństwo podczasi wycieczek organizowanych przez placówkę.

§ 46

Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje i współorganizuje imprezy zgodnie z corocznym kalendarzem imprez. Może również realizować inne zadania zlecone przez organ prowadzący.

 

 

§ 47

 1. 1.Każda impreza musi być zgłoszona do Dyrektora OPP na co najmniej 7 dni przed jej planowanym terminem.
 2. 2.Wycieczki i inne imprezy organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie organizowania tych imprez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OPP

 

§ 48

1. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji         i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny.

2. Dopuszcza się zawieranie umów zleceń i umów o dzieło celem wykonania określonego zadania lub dzieła.

§ 49

1. Zajęcia z wychowankami w placówce prowadzą wykwalifikowani nauczyciele – instruktorzy, nauczyciele – wychowawcy i nauczyciele - terapeuci.                    

2. W uzasadnionych przypadkach i zaistniałych potrzebach dopuszcza się zatrudnienie   innych specjalistów.

 

§ 50

Kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia z wychowankami i odpowiedzialna jest za jakość                    i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jej opiece wychowanków.

 

§ 51

Obowiązkiem nauczyciela jest :

 1. realizacja planów pracy i zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy placówki,
 2. zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa podczas zajęć,
 1. 3.doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,
 2. 4.udzielanie pomocy wychowankom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie ich potrzeb,
 3. 5.obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego wychowanków oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów,
 4. 6.rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań wychowanków oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy,
 5. 7.efektywne wykorzystanie czasu zajęć,
 6. 8.dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia placówki.

 

 

§ 52

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków.

 

§ 53

1. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego wychowanka.

2. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od wychowawcy, rodzica pedagoga szkolnego, dyrektora macierzystej szkoły, Dyrektora OPP lub z innych źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych wychowanka.

3. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać wychowanków do załatwiania żadnych spraw osobistych.

 

§ 54 - skreślony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

WYCHOWANKOWIE OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

 

§ 55

Wychowankami Ogniska Pracy Pozaszkolnej są dzieci i młodzież szkolna.

 

§ 56

Uczestnictwo w zajęciach jest :

 1. 1.na prośbę wychowanka za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
  1. 2.na prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
  2. 3.na wniosek szkoły, sądu oraz osób prawnych lub fizycznych, które stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy przez placówkę.

§ 57

1. Zapisy do poszczególnych kół odbywają się w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.

2. W ciągu roku dopuszcza się możliwość wypisania się uczestnika z grupy i zapisania się nowego.

§ 58

Zasady rekrutacji:

       a) placówka przyjmuje uczestników do poszczególnych kół, grup i zespołów na zasadzie dobrowolności uczestnictwa,

b) przyjmowane są wszystkie chętne dzieci wg kolejności zgłoszeń,

c) w pierwszej kolejności przyjmowani są uczestnicy biorący udział w zajęciach w roku / latach poprzednich i z sukcesem reprezentujący placówkę w konkursach, turniejach                   i festiwalach.

           

§ 59

1. Zapisywanie na zajęcia i wypisywanie się z nich następuje za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanka.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej wyrażają zgodę na udział dziecka w wybranych zajęciach oraz określają kto doprowadza dziecko na zajęcia, kto je odbiera po zajęciach, bądź też czy na ich odpowiedzialność po zajęciach dziecko samodzielnie wraca do domu.

3. W przypadku zajęć sportowych wymagane jest oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach.

3. Zgody rodziców i ich oświadczenia stanowią obok dzienników podstawową dokumentację każdej grupy czy koła, za którą odpowiada nauczyciel prowadzący.

 

 

 

§ 60

Wychowanek nie uczęszczający systematycznie na zajęcia w ramach stałej formy zajęć decyzją nauczyciela prowadzącego może zostać przeniesiony z listy uczestników stałych na listę uczestników okresowych.

 

§ 61

Prawa i obowiązki wychowanków:

 1. 1.Prawa wychowanków:

W placówce przestrzegane są wszystkie prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka                  a w szczególności:

 1. a)prawo do życia i rozwoju,
 2. b)prawo do wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących,
 3. c)prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji,
 4. d)prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 5. e)prawo do uzyskiwania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami,
 6. f)prawo do nauki,
 7. g)prawo do wypoczynku,
 8. h)prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystywaniem seksualnym,
 9. i)prawo do ochrony przed narkomanią i nadużyciami seksualnymi.

 

 1. 2.Wychowanek ma obowiązek:
 2. a)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania i terapii,
 3. b)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników placówki i osób dorosłych,
 4. c)niesienia pomocy młodszym i słabszym,
 5. d)troski o mienie Ogniska Pracy Pozaszkolnej i jego estetyczny wygląd, starania się                o utrzymanie czystości i porządku na terenie placówki,
 6. e)uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,
 7. f)dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów – wychowankom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających ( za powyższe przekroczenia stosuje się   w placówce surowe kary poczynając od nagany dyrektora wzwyż),
 8. g)przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Ogniska Pracy Pozaszkolnejw jego załącznikach,
 9. h)podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń placówki zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni i instrukcji obsługi urządzeń.

 

§ 62

Wychowankowie mogą być nagradzani za:

 1. wybitne osiągnięcia,
 2. pracę na rzecz OPP i środowiska,
 3. systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach i życiu placówki.

 

 

§ 63

W placówce przewiduje się następujące nagrody dla wychowanków:

 1. dyplom, wyróżnienie, list pochwalny,
 2. nagrody rzeczowe,
 3. pochwała,
 4. wpis pamiątkowy do Kroniki OPP wychowanków, którzy przynieśli zaszczyt placówce i rodzicom – wnioskuje opiekun koła/grupy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna,
 5. inne (wycieczka, itp.).

§ 64

W przypadku udowodnienia winy, wychowanek może otrzymać karę za:

 1. 1.nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka OPP,
 2. 2.posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez OPP,
 3. 3.zastraszania, wymuszania, zastosowania przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez OPP,
 1. wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych wychowanków OPP.

§ 65

Kary stosowane wobec wychowanków:

 1. upomnienie ustne nauczyciela – opiekuna grupy,
 2. nagana nauczyciela z wpisem do dziennika oraz powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka i macierzystą szkołę,
 3. zawieszenie w udziale w zajęciach pozalekcyjnych,
 4. ustne upomnienie Dyrektora OPP,
 1. 5.nagana Dyrektora OPP - – wychowanek ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez OPP ani reprezentować placówki na zewnątrz. O udzieleniu nagany Dyrektora OPP nauczyciel – opiekun koła/grupy informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunówi jego macierzystą szkołę,
 1. skreślenie z listy wychowanków.

 

§ 66

Kara może być zawieszona przez udzielającego na czas próby, nie krótszy niż 3 miesiące, na prośbę wychowanka lub przez złożenie poręczenia przez Samorząd Wychowanków lub rodziców.

 

§ 67

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

§ 68

Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez wychowanka przewinienia.

 

§ 69

Wychowanek może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 

§ 70

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora OPP do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku otrzymania kary za:

 1. 1.rozprowadzanie środków odurzających na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez OPP,
 2. 2.wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu innych wychowanków OPP,
 3. 3.zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie placówki lub podczas imprez organizowanych przez OPP.

 

§ 71

Wychowanek, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie z § 32 niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 72

OPP prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 73

Zasadę gospodarki finansowej OPP określają odrębne przepisy.

 

§ 74

Obsługę finansowo – ekonomiczną prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach.

 

§ 75

1. Wszystkie zmiany w Statucie wprowadzane są uchwałami Rady Pedagogicznej OPP podjętymi zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. W celu ułatwienia posługiwania się zapisami w Statucie Rada Pedagogiczna może zobligować Dyrektora do sporządzenia tekstu jednolitego i uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swych członków zatwierdzić go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony Uchwałą nr … /2012/2013 Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach z dnia 28 listopada 2012 r.

 

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.